عنوان :
بررسي نقش دينداري در ممانعت از بزهكاري جوانان شهر تهران جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته جامعه شناسي
نويسنده اصلي :
نازكتبار، حسين
محل تحصيل :
تهران : دانشگاه پيام نور، دانشكده علوم انساني ,
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
183562
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
هوشنگ نايبي
استاد راهنما :
محمدجواد زاهدي مازندراني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت