عنوان :
خوشه بندي مشتريان الكترونيكي با استفاده ازهوش توده اي
نويسنده اصلي :
محمد حيدري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده: پايگاه هاي داده بسيار بزرگ مانند اطلاعات مشتريان الكترونيكي در سايتهاي تجارت الكترونيك ، ممكن است شامل متغيرهاي بسيار زياد با ابعاد بسيار بزرگ و ساختار پيچيده باشند بطوريكه حتي بهترين روشهاي داده كاوي مستقيم هم نمي توانند الگوهاي معني داري در آنها را استخراج نمايند. با خوشه بندي در اين پايگاههاي داده ميتوان داده ها را با توجه به شباهت آنها به خوشه هايي تقسيم كرد بدون آنكه از وجود الگوهاي پنهان در آنها خبري كه يكي از پركاربردترين الگوريتم افراز در خوشه بندي است ، K-means . داشته باشيم تنها يك راه حل بهينه محلي را توليد مي كند . و همچنين كاربرد آن درخوشه بندي كه مورد بحث در اين پايان نامه مي PSO الگوريتم 1 PSO باشد ، يك جستجوي كلي را در سراسر فضاي راه حل شكل مي دهد . الگ وريتم تلفيقي از تركيب دو روش فوق به دست مي آيد . نتايج خوشه بندي كه روي پايگاههاي تلفيقي PSO داده مختلف با الگوريتمهاي فوق به دست آمده ، نشان مي دهد كه الگوريتم توليد مي كند . K-means نتايج خوشه بندي فشرده تري نسبت به الگوريتم 1 Particle Swarm Optimization (ب)
شماره ركورد :
184245
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
صنايع - تجارت الكترونيك
استاد راهنما :
دكتر محمد فتحيان
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت