عنوان :
بررسي نقش مديريت دانش در توانمند سازي كاركنان آموزش و پرورش استان قم
نويسنده اصلي :
محسن صادقي
محل تحصيل :
مركز محلات
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
185797
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
محسن رضايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت