عنوان :
بررسي نقش عوامل سوم در ايجاد اعتماد در مدل بنگاه مصرف كننده تجارت الكترونيك
نويسنده اصلي :
حسين ناهيد تيتكانلو
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
187443
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
فتحيان
رشته تحصيلي :
صنايع
استاد راهنما :
نوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت