عنوان :
خواص نيمه همگرايي روش كاكزمارز
نويسنده اصلي :
نويد تقي پور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چ روش تكراري است كه در بيشتر مواقع به عنوان روش بازسازي جبري منسوب 􀍷 روش كاكزمارز ١ ي تصوير استفاده شده 􀍬 رايي مطلوب آن بطور گسترده در توموگراف 􀍽 شده است، و به دليل خواص نيمه هم 􀍬 مسئله اختلال در داده اعمال شده باشد در تكرارهاي اوليه خيل 􀍷 كه در ي 􀍬 است. بخصوص، وقت كند. در 􀍬 جواب منظم توليد م 􀍷 شود، و بنابراين ي 􀍬 را م 􀍽 تقريب خوب از جواب دقيق هم 􀍷 سريع به ي در رابطه 􀍬 گيرد اما توجيه نظريه اندك 􀍬 پذيرفته شده و مورد استفاده قرار م 􀍬 بطور كل 􀍬 ه اين ويژگ 􀍺 حالي رايي روش كاكزمارز به عنوان مثال در حالت با 􀍽 با آن وجود دارد. در اين پايان نامه ارائه بينش نيمه هم انتشار خطاهاي داده 􀍬 ونگ 􀍽 شده است. براي انجام آن به چ 􀍬 آن) معرف 􀍬 اعمال محدوديت (و فرم بلوك در بردار تكرار ارائه شده و كران هاي بالايي براي اين انتشار اختلال بدست آمده است. و اين كران ها با تصوير مقايسه شده اند. 􀍬 نتايج عددي بدست آمده از توموگراف واژه هاي كليدي: 􀍬 رايي، توموگراف 􀍽 روش بازسازي جبري، روش كاكزمارز، روش بازسازي تكراري ترتيبي، نيمه هم تصوير ١Kaczmarz آ
شماره ركورد :
188255
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر احمد شايگان منش
رشته تحصيلي :
رياضي - آناليز عددي
استاد راهنما :
دكتر تورج نيك آزاد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت