عنوان :
طراحي وسيله حمل و نقل درونشهري همگاني با ديدگاه طراحي كاربر محور
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
وسيله حمل و نقل
شماره ركورد :
189163
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتي
استاد راهنما :
صفار دزفولي،محسن
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت