عنوان :
طراحيوسيله كمك اموزشي براي كودكان :طراحي وسيله برايبالا بردن سرعت عكس العمل و دقت در كودكان كم توان ذهني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
كليدواژه فارسي :
وسيله كمك اموزشي
شماره ركورد :
189173
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
طراحي صنعتعي
استاد راهنما :
خرم،سيد مهدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت