عنوان :
بررسي نقش دولت الكترونيك در كاهش بوروكراسي و ارتقاء سلامت اداري در سازمان بازرگاني شيراز
نويسنده اصلي :
درخشنده دشتي ،زهرا
محل تحصيل :
پيام نور شيراز ,
رشته تحصيلي :
مديريت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
هدف از اين پژوهش بررسي نقش دولت الكترونيك در كاهش بوروكراسي و ارتقاء سلامت اداري در سازمان بازرگاني شيراز است .در اين پژوهش رابطه ابعاد دولت الكترونيك از جمله ، سهولت دسترسي به اطلاعات ، سهولت دسترسي به خدمات ، فرهنگ مشاركت ، پاسخگويي ، سهولت كاربرد فن آوري اطلاعات و كيفيت خدمات با بوروكراسي و سلامت اداري مورد بررسي قرار گرفته است .اين پژوهش از نظر هدف كاربردي است و از نظر گردآوري و تحليل اطلاعات و داده ها از نوع توصيفي  پيمايشي مي باشد .جامعه آماري اين پژوهش تعداد 003 نفر از كاركنان سازمان بازرگاني شيراز مي باشد كه از اين تعداد 961 نفر به عنوان نمونه با استفاده از فرمول كوكران مي باشد .گردآوري داده ها به روش كتابخانه اي از قبيل استفاده از كتاب ها، مقالات و مجلات و ابزار سنجش اين تحقيق پرسش نامه است .مقياس اندازه گيري در همه بخش ها براساس طيف 5 گزينه اي ليكرت صورت گرفته است .در اين پژوهش براي محاسبه پايايي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد .براي تعيين روايي پرسش نامه از آزمون تحليل ماده استفاده شده است و براي اطمينان از روايي محتوايي پرسش نامه از نظر اساتيد راهنما و مشاور استفاده شد .براي تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش از روش هاي مختلفي از جمله آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شد .نتايج پژوهش دو فرضيه اصلي تحقيق را مورد تÊييد قرار داد، يعني بين دولت الكترونيك و بوروكراسي در سازمان بازرگاني شيراز رابطه منفي وجود دارد و بين دولت الكترونيك و سلامت اداري در سازمان بازرگاني شيراز رابطه مثبت وجود دارد .همچنين همه فرضيه هاي فرعي نيز مورد تÊييد قرار گرفتند.يعني بين سهولت دسترسي به اطلاعات ، سهولت دسترسي به خدمات ، فرهنگ مشاركت ، پاسخگويي ، سهولت كاربرد فن آوري اطلاعات ، كيفيت خدمات و بوروكراسي در سازمان بازرگاني شيراز رابطه منفي وجود دارد و بين سهولت دسترسي به اطلاعات ، سهولت دسترسي به خدمات ، فرهنگ مشاركت ، پاسخگويي ، سهولت كاربرد فن آوري اطلاعات ، كيفيت خدمات و سلامت اداري در سازمان مذكور رابطه مثبت وجود دارد .
شماره ركورد :
19350
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مليحه نيك كار
استاد راهنما :
زهيرحياتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت