عنوان :
بررسي نقش ناقل هاي AtNRT2.1 و AtNRT2.2 در جذب نيترات در سيستم HATS در موتان هاي Atnrt 2.2، Atnrt 2.1 و Atnrt2.1-2.2 در گياه Arabidopsis thaliana ( L ) Heynh
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد علوم گياهي گرايش فيزيولوژي
شماره ركورد :
195579
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر منصور شريعتي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت