عنوان :
بررسي نقش سيستم نوتركيبي هومولوگ در سرطان كولوركتال توسط مطالعه ژن Xrcc3
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
196725
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
سيمين همتي، حسن كربكندي
رشته تحصيلي :
زيست شناسي گرايش ژنتيك
استاد راهنما :
مجيد متولي باشي نائيني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت