عنوان :
بررسي نقش قيمت دارايي ها در مكانيسم انتقال پولي ايران، رويكرد خود رگرسيوني برداري ساختاري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
197112
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
هادي اميري، مهشيد شاهچرا
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي
استاد راهنما :
رحيم دلالي اصفهاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت