عنوان :
بهينه سازي المان بندي مثلثي در سازه هاي دوبعدي
نويسنده اصلي :
زماني ، محمد
كليدواژه فارسي :
52 ص .، نمودار، 1 + 1 كتابنامه ، ساير ضمائم ، خلاصه به فارسي
شماره ركورد :
19721
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
دكتر محمد همايون صدرلاهيجاني
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت