عنوان :
بررسي نقش فعاليتهاي اصلي و پشتيباني دانشگاهي در كارآفريني دانشگاه هاي دولتي ايران و ارائه الگوي دانشگاه كارآفرين
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
197406
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
احمدرضا نصراصفهاني
رشته تحصيلي :
مديريت آموزشي
استاد راهنما :
سعيد رجائي پور
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت