عنوان :
خصوصيات جريان ترافيك در شبكه راههاي شهري تحليل نظري و مشاهداتي متغيرهاي جريان ترافيك شبكه
نويسنده اصلي :
بهنام اميني
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
198407
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
استاد مشاور :
دكتر حميد بهبهاني - دكتر سيد غلامرضا شيرازيان -
رشته تحصيلي :
مهندسي راه و ترابري
استاد راهنما :
دكتر جليل شاهي
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت