عنوان :
Reflet de la Nature dans l ecriture Romanesque de la Nouvelle Heloise de J.J. Rousseau
نويسنده اصلي :
Ziaie,Marjan
مقطع تحصيلي :
M.A in French Language
كليدواژه فارسي :
طبيعت , الوئيز جديد﴿رمان﴾ , روسو، ژان ژاك , رمانتيسم , داستان
شماره ركورد :
199013
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Majid Youssefi Behzadi
استاد راهنما :
Zohreh Joozdani
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت