عنوان :
خانواده توزيع هاي لاپلاس و خواص آنها
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد آمار گرايش آمار رياضي
شماره ركورد :
19952
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما :
دكتر محمد حسين علامت ساز
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت