عنوان :
بررسي نقش ساختار خانواده بر عملكرد آن درشهر زاهدان
نويسنده اصلي :
رضواني، زهره
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397
شماره ركورد :
199958
دانشگاه :
دانشگاه يزد
استاد مشاور :
افشاني، سيدعليرضا
رشته تحصيلي :
جامعه شناسي
استاد راهنما :
فرهمند، مهناز
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت