عنوان :
بررسي تراز انرژي و اگزرژي موتور اشتعال جرقه¬اي سه استوانه مجهز به پرخوران
نويسنده اصلي :
هادي نيكنام شيروان
كليدواژه فارسي :
و60‎+‎ص،تصوير،جدول،25 كتابنامه،ضمائم
چكيده :
در اين پايان¬نامه تراز انرژي و اگزرژي براي يك موتور سه استوانه مجهز به پرخوران مورد بررسي قرار گرفته است. تراز انرژي روشي است كه بر پايه قانون اول ترموديناميك استوار است و بر اساس آن حجم كنترلي بر روي موتور انتخاب مي‌شود و انرژي‌هاي ورودي و خروجي حجم كنترل محاسبه و اندازه‌گيري ميشوند. با استفاده از اين روش مي‌توان توزيع ميزان انرژي‌هاي مختلف در موتور را به دست آورد. همچنين تراز اگزرژي روشي است كه بر پايه قانون دوم ترموديناميك استوار است كه ميزان بازگشت¬ناپذيري و قابليت تبديل به كار مفيد را براي انرژي¬هاي مختلف در حجم كنترل به دست مي¬آورد. در آزمايش انجام شده توان خالص خروجي، انرژي دود خروجي، انرژي منتقل شده به سيال خنك‌كاري و ساير انرژي‌ها، كه شامل انتقال حرارت به صورت جابه‌جايي و تشعشع از بدنه موتور است، در شرايط مختلف كاركرد يعني در دور‌ها و بارهاي مختلف و همچنين در دماهاي مختلف خنك‌كاري محاسبه شده است. نتايج اين آزمايش نشان مي‌دهد كه حداكثر بازده حرارتي در شرايط مختلف كاري برابر 35.95% مي‌باشد و در دور rpm 3000 و بار bar 15 حاصل مي‌شود. همچنين بيشترين درصد براي انرژي دود خروجي برابر 35.75% مي‌باشد و در دور rpm 4500 و بار bar 20 اتفاق مي‌افتد. براي انرژي منتقل شده به سيال خنك‌كاري بيشترين مقدار برابر 43.27% مي‌باشد كه در دور rpm 4000 و بار bar 1 اين مقدار حاصل مي‌شود. همچنين در صورتي كه انرژي¬هاي دود خروجي و خنك¬كاري به كار مفيد تبديل شوند بيشترين مقدار بازده در موتور به 50% مي¬رسد.
شماره ركورد :
200099
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
احسان اماني , ايمان چيت ساز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت