عنوان :
بررسي نقش نرخ ارز در رشد اقتصادي
نويسنده اصلي :
حقيقي ،مريم
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
رشته تحصيلي :
اقتصاد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
چكيده :
نرخ ارز يك متغير كليدي و مهم اقتصادي در سياستگزاري ها قلمداد مي شود تا جايي كه گروهي از كارشناسان بخصوص در كشورهاي در حال توسعه از اين متغير به عنوان لنگر اسمي ياد مي كنند از سوي ديگر توليد ناخالص داخلي نيز يكي از مهم ترين شاخص هايي است كه قدرت اقتصادي كشورها را نمايان مي سازد
شماره ركورد :
200403
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
حسامي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت