عنوان :
بررسي نقش مسكن در توسعه شهري (مطالعه موردي: شاهين شهر)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
201346
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري (گرايش برنامه ريزي مسكن)
استاد راهنما :
حميد رضا وارثي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت