عنوان :
بررسي نقش معنويت و آرزوهاي مسير شغلي در انطباق پذيري مسير شغلي طلاب حوزه علميه اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
201409
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
رشته تحصيلي :
مشاوره گرايش شغلي
استاد راهنما :
فاطمه سميعي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت