عنوان :
Directed Motivational Currents: The Effect of Intense Motivational Energies on Willingness to Communicate, L2 Self-Confidence, Self-Concept, and Autonomy of Iranian EFL Learners
نويسنده اصلي :
Zarrinabadi, Nourollah
مقطع تحصيلي :
Ph. D Thesis
كليدواژه فارسي :
انگيزش , مفهوم خود , استقلال , تمايل به برقراري ارتباط
شماره ركورد :
202218
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Mansoor Tavakoli
استاد راهنما :
Saeed Ketabi
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت