عنوان :
EFL Learners’ and Teachers’ Attitudes Towards Classroom Tasks and Their Effects on Task Outcome: The Case of L2 Writing Performance
نويسنده اصلي :
Ziaei, Sara
مقطع تحصيلي :
M.A. Thesis
كليدواژه فارسي :
آموزش زبان به روش تكليف محور , نگرش , مهارت نوشتار
شماره ركورد :
202249
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Mohsen Rezazadeh
استاد راهنما :
MansoorTavakoli
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت