عنوان :
خانه اي در پناه خاك
نويسنده اصلي :
آرزو صدوقي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
چكيده :
چكيده مشكلات شهر نشيني در جوامع صنعتي و آلودگي هاي محيط زيست، نياز به فضايي قابل زيست، آرام و آسوده از منظر مصرف انرژي حداقل و برآوردن نياز هاي رواني انسان در محيط زندگي اش را گوشزد مي كند . در پناه خاك بودن به عنوان يك ي از جنبه هاي پا يداري بنا خصوصا در مسك ن مطرح است . اين گونه خانه ساز ي از سال يان پيش از اين در قالب س ونتگاههاي اولي ه انسان ي ديده شده است و نمونه آن در نظام زيستي گذشته شهرهاي ايران نه تنها الگو يي سازگار با مح يط را ارائه م ي كند، بلكه با سازمان دهي بر مبناي اصل مردم واري مفهوم ح يات و ماندگار ي فضا ي ز يست را نشان م ي دهد . اين معمار ي نمونه كارا و منطقي يك فضاي پايدار اجتماعي است كه بنا بر ناداني از حقانيت اين مهم، روند تخريب و نابودي را از حدود نيم قرن پيش تا به امروز همچنان در پيش دارد. اما آنچه كه در اين پروژه يعني رساله كارشناس ي ارشد معمار ي با گرا يش پا يداري مدنظر است، شناخت و احياي الگوها ي مسكن در پناه خاك در ا يران است . از آنجائ يكه شناخت ه يچ واحد معمار ي به تنها يي و جدا از واحدها ي مجاور و بستر مح يط يش امكان پذير ن يست، مطالعه در مورد پ يوندهاي از دست رفته فضاي زندگي با عنوان خانه ايراني با مح يط پ يرامونش و چگونگ ي شكل گيري آن لازم به نظر مي رسد. در ادامه، اين پژوهش با در نظر گرفتن سالم سازي محيط به عنوان يكي از مباني معماري پايدار و برآوردن خواستهاي فرهنگي فراموش شده مردم خصوصا پايتخت نشينان به دنب ال رسيدن به الگوهايي با تكيه بر سازمان فضايي خانه سنتي و با توجه به توانمنديهاي تكنولوژيكي دنياي امروز مي باشد . انچه كه اغلب موارد ديده شده، پياده كردن الگويي از پايتخت با هدف توسعه در مناطق و بافتها ي فشرده و قد يمي شهرها ي ا يران اما آنچه در ا ينجا مطرح است، طرح الگوئ ي است كه بر مبنا ي شناخت شهرهاي قد يم ا يران در پا يتخت كه ساكن ين مهاجر ا ين منطقه اخ يرا يا حدود دهه اخ ير از شهرستانها ي مختلف به ا ين مكان يا مناطق شهري همسايه ( ١٧ و ٥) به اين مكان آمده اند. از جمله اين خواستها، ايجاد باغ كوچك در خانه (حياط مركزي) ، همچنين مسائل زيست محيطي معماري يك خانه مانند استفاده از قابليتهاي زمين در ساخت، عرصه هاي زيرزميني، استفاده از انرژي خورشيد و به طور ك لي بنايي كه با محيط پيرامون خود حداكثر سازگاري را داشته باشد . اين خواستها در نظام فضايي با پلان حياط مركزي از مقياس يك واحد مسكوني تا مقياس يك گروه همسايگي مطرح مي شود كه با زگشت به تعاليم پايدار شهر ايراني را پيشنهاد مي كند . نيز، استف اده از مصالحي بومي با مطالعه بر ماده خاك به عنوان يك ماده پايدار ساختماني و مزاياي آن از نظر مصرف انرژي پائين و كاهش هزينه هاي حمل و نقل در احداث بنا را يادآور مي شود. مطلب د يگري كه ا ين پا يان نام ه در جستجو ي آن است ارائه الگويي پايدار براي ايجاد فضاي زيرزميني در خانه است كه در تلفيق با انرژي خورش يد بتوان به عنوان فضا ي خورش يدي- زم ين و سامانه گرما يشي در طراح ي خانه در پناه خاك از آن استفاده نمود . نكته قابل توجه ا ينك فضا ي ز يرزميني خانه در اغلب شهرها ي ايران آفتاب گ ير ن يست و كمتر در فصول سرد سال از آن استفاده م ي شود.
شماره ركورد :
202973
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
عمران
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت