عنوان :
خانه سالمندان
نويسنده اصلي :
مريم جباري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
205159
دانشگاه :
دانشگاه علم و صنعت ايران
رشته تحصيلي :
مهندسي معماري
استاد راهنما :
سركار خانم دكتر تقدير
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت