عنوان :
L’exotisme dans Salammbô de Gustave Flaubert
نويسنده اصلي :
Zarean Dolatabadi, Fahimeh
مقطع تحصيلي :
M.A in French Language
كليدواژه فارسي :
فلوبر , سالامبو , قرطاژه , بيگانه وشي , شرق شناسي , ) ديگري و ديگرجا , فضا
شماره ركورد :
205671
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Mohammad Javad Shokrian
استاد راهنما :
Zohreh Joozdani
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت