عنوان :
بررسي نقش سيستمهاي اطلاعاتي
نويسنده اصلي :
سليمي پور ،مريم
محل تحصيل :
,
شماره ركورد :
20615
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
استاد نفيسه زنده بودي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت