عنوان :
بررسي نقش خط ﴿قلمگيري﴾ در آثار رضا عباسي
نويسنده اصلي :
آزاده نوروزي
محل تحصيل :
تهران
مقطع تحصيلي :
گارشناسي
شماره ركورد :
206365
دانشكده :
كاربردي
دانشگاه :
دانشگاه هنر تهران
رشته تحصيلي :
صنايع دستي
استاد راهنما :
فكوري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت