عنوان :
بررسي نقش عامل انساني در بروز تصادفات جاده اي
نويسنده اصلي :
عباسي،اسحاق
محل تحصيل :
تهران شمال (شميرانات)
رشته تحصيلي :
مهندسي عمران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/10/20
چكيده :
امروز تصافات و خسارات ناشي از آن يكي از مشكلات عمده حمل و نقل جاده اي در كشور محسوب مي شود .تحليل هاي انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بروز تصادفات جاده اي نشان داده اند كه عامل انساني بيشترين سهم را در بروز تصادفات به خود اختصاص داده است .بدين منظور اين پژوهش به بررسي و ريشه يابي نقش عوامل انساني در بروز تصادفات جاده اي و طبقه بندي آن ها پرداخته است. روش تحقيق پيش روي از نوع توصيفي- پيمايشي است و جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه رانندگان جاده اي مي باشد كه بصورت تصادفي ساده 384 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با روايي صوري 84/0 و پايايي 715/0 استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار spss20 از آزمون فريدمن و t تك نمونه اي و نرم افزار AHP استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان داد كه عامل خطاهاي حسي و ادراكي، عامل شرايط جسمي، عامل عدم مهارت، عامل اشكال در عملكرد، عامل اشكال در رفتار و عامل شرايط روحي در بروز تصادفات جاده اي نقش دارند، اما عامل شرايط جسمي در بروز تصادفات جاده اي نقش ندارد. نتايج باروش AHP نشان داد كه در الويت بندي عوامل انساني در بروز تصادفات جاده اي، عامل اشكال در عملكرد با امتياز 339/0 داراي بالاترين ميزان اهميت و عامل جايگاه اجتماعي كمترين امتياز را داشته است. در زير شاخص ها بالاترين امتياز مربوط به سرعت غيرمجاز با امتياز 122/0 اختصاص داشته است. در مرتبه دوم اهميت زيرشاخص كم توجهي با امتياز 101/0 قرار دارد. زيرشاخص سبقت غيرمجاز و اشتباه در تشخيص سرعت در مرتبه هاي بعدي قرار دارند.
شماره ركورد :
207139
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شعباني،شاهين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت