عنوان :
بررسي نقش مديريت شهري در توسعه صنعت گردشگري شهر ياسوج
نويسنده اصلي :
انصاري ، عيسي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور اصفهان
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
ندارد
چكيده :
صنعت گردشگري آميزه اي از فعاليت هاي مختلف است كه به صورت زنجيره اي در جهت خدمت رساني به گردشگران انجام مي گيرد.گردشگري تمامي پديده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران،عرضه كنندگان و فروشندگان محصولات گردشگري، دولتها و جوامع ميزبان در فرآيند جذب و پذيرايي را در بر مي گيرد. در جامعه امروز نياز بشر به همزيستي در سطح بالايي احساس مي گردد و اين همزيستي در قالب شهرها تحقق مي يابد. شهر به عنوان يك منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه شهر و بهبود سكونتگاه هاي شهري نقش بسيار مهم و تعيين كننده دارد و اينكه آيا بين مديريت يكپارچه شهري و جذب گردشگر رابطه اي وجود دارد كه بتواند مديريت شهري را در مسير يك توسعه قانونمند و پايدار مورد توجه قرار دهد تحقيق مورد نظر از لحاظ ماهيت كاربردي- توسعه اي و از نظر روش؛ توصيفي- تحليلي مي باشد. و شيوه گردآوري اطلاعات، ميداني و كتابخانه اي است. با توجه به اطلاعات بدست آماده، گزينه ها و سوالات مورد نياز به صورت مدون و در قالب پرسشنامه، تهيه و تدوين شده است و ابزار سنجش اطلاعات بر اساس آمار توصيفي و مدلهاي استراتژيك عوامل داخلي و خارجي(SWOT ، SFAS ، EFAS ، IFAS) صورت گرفته است. جامعه آماري تحقيق شامل ميانگين تمامي گردشگراني است كه در مدت 3 سال از سال 1390 تا 1392 به مقاصد مختلف تفريحي، علمي، ورزشي، زيارتي و... وارد شهر ياسوج و اماكن گردشگري آن شدند با استفاده از روش¬هاي آماري توصيفي و استنباطي، تعداد ورود و خروج، ويژگيهاي جمعيتي، فرهنگي و اجتماعي گردشگران، شيوه هاي مهم اطلاع رساني و مهمتر از همه، كمبودهاي مديريتي مشخص و راهكارهايي براي رهايي از چالشهاي بازدارنده ارائه گرديد. از يافته هاي اين پژوهش ميتوان به مواردي از جمله اينكه؛ برنامه ريزي استراتژيك در مديريت جامع شهري به ويژه در جذب گردشگران خيلي موثر است، نقش مديريت شهري در هماهنگي و به كارگيري توانمندي هاي شهر ياسوج خيلي موثر است، وضعيت مبلمان شهري در شهر ياسوج خيلي ضعيف است
شماره ركورد :
20743
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
صفايي ، محسن
استاد راهنما :
اميني نژاد ، رامين
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت