عنوان :
بررسي نقش عوامل پشتيباني بازاريابي صادرات و قابليت هاي پوياي سازماني در عملكرد صادراتي
نويسنده اصلي :
مهرداد شاه قليان قهفرخي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/12/6
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر، بررسي نقش عوامل پشتيباني بازاريابي صادرات و قابليت هاي پوياي سازماني در عملكرد صادراتي است. روش پژوهش حاضر اكتشافي-توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل مديران فروش و بازاريابي شركت هاي توليدي فعال صادراتي در استان اصفهان مي باشد كه حجم نمونه ي آماري طبق روش نمونه گيري كوكران براي جامعه ي محدود 260 نفر تعيين شده است. براي جمع آوري اطلاعات اين پژوهش، از پرسشنامه ي طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده گرديد. در اين پژوهش، متغيرهاي قابليت انطباق سازماني، پشتوانه قابليت جذب سازماني، قابليت نوآوري سازماني، پشتوانه تجربه بازاريابي، تعهد صادراتي، پشتيباني اطلاعات بازاريابي و عملكرد صادراتي به عنوان متغيرهاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. بر اساس تحليل هاي آماري، روابط موجود در مدل معنادار بوده و تاييد مي گردند و تمامي فرضيات پژوهش با توجه به مشاهدات جمع آوري شده در خطاي پنج درصد معنادار مي باشند
شماره ركورد :
208879
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر باقري
استاد راهنما :
محمود حسيني اميري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت