عنوان :
بررسي نقش فرايندهاي مديريت دانش در رابطه بين قابليت هاي زيربنايي و استراتژي كسب و كار با عملكرد شركت
نويسنده اصلي :
پريسا كياني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1395/10/30
چكيده :
هدف از پژوهش حاضر تعيين نقش فرايندهاي مديريت دانش در رابطه بين قابليت هاي زيربنايي و استراتژي كسب و كار با عملكرد شركت است. روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري آن، كليه كاركنان شركت كاله آمل به حجم 1280 نفر هستند؛ نمونه آماري با استفاده از فرمول كوكران و روش نمونه برداري تصادفي ساده 296 نفر تخمين زده شد. در پژوهش حاضر، براي گردآوري داده ها از روش كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است. در روش كتابخانه اي (شامل حضوري و ديجيتالي) با استفاده از ابزار فيش برداري و در روش ميداني با استفاده از ابزار پرسشنامه نسبت به گردآوري داده ها اقدام شده است. در طراحي پرسشنامه از چهار مقياس استاندارد استفاده گرديد. اعتبار پرسشنامه با اعتبار محتوا و اعتبار صوري حاصل شده است و پايايي آن با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد. آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري و با به كارگيري نرم افزار LISREL انجام شد.
شماره ركورد :
208893
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمد باقري
استاد راهنما :
علي ثريايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت