عنوان :
بررسي نقش مؤلفه هاي انعطاف‌پذيري استراتژيك و انعطاف‌پذيري توليدي در چابكي زنجيره تأمين و عملكرد سازماني (مورد مطالعه: توليدكنندگان مواد غذايي در استان تهران)
نويسنده اصلي :
محمود محمدبيگي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
مديريت كسب وكار
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/10/26
چكيده :
هدف اصلي اين تحقيق بررسي نقش مؤلفههاي انعطاف‌پذيري استراتژيك و انعطاف‌پذيري توليدي در چابكي زنجيره تأمين و عملكرد سازماني در ميان توليدكنندگان مواد غذايي در استان تهران مي باشد. تحقيق حاضر ازنظر هدف كاربردي و ازنظر ماهيت و نوع گردآوري داده‌ها توصيفي مي‌باشد. دوره زماني اين تحقيق نيمسال دوم 1397 بود. جامعه آماري اين تحقيق توليدكنندگان مواد غذايي در استان تهران بود كه با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه آماري تعداد 384 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب گرديد.
شماره ركورد :
209049
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدرضا پورقربان
استاد راهنما :
محمود حسيني اميري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت