عنوان :
بررسي نقش ميانجي دوسوتواني سازماني در رابطه ميان ابعاد سيستمهاي ارزيابي عملكرد و عملكرد سازماني
نويسنده اصلي :
پنجره ساز،بابك
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
98/03/22
چكيده :
مفهوم دوسوتواني سازماني ، به توانايي سازمان براي توجه به دو هدف ناسازگار سازماني به طور برابر اشاره مي كند كه در شرايط عدم اطمينان به طور معمول اثري مثبت بر عملكرد دارد و به عملكرد پايدار ،بقا و موفقيت طولاني مدت منجر مي شود .اما اين فقط در صورتي امكان پذير است كه فرهنگي ايجاد شود تا اعضاي سازماني را قادر كند از شايستگي هاي موجود بهره برداري كنند (بهره برداري ) و از طرف ديگر فرصت ها و توانايي هاي جديد را كشف كنند (اكتشاف).در اين تحقيق، هدف بررسي بررسي نقش ميانجي دوسوتواني سازماني در رابطه ميان ابعادسيستمهاي ارزيابي عملكرد و عملكرد سازماني ،شركت هاي كوچك و متوسط نرم افزاري و سخت افزاري استان گيلان مي باشد..پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ روش گردآوري داده ها توصيفي– پيمايشي ميباشد. داده‌ها توسط پرسشنامه گردآوري شده است و جهت تجزيه و تحليل از نرم افزارspss , pls استفاده گرديده است. .جامعه آماري تحقيق مالكان ،مديران و كارشناسان استراتژيك شركت ها مي باشند .بدين منظور تعداد 53 پرسشنامه توزيع گرديد و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ميزان آلفاي كرونباخ متغيرها نشان دهنده پايايي مناسب پرسشنامه مي باشد. همچنين، نقش ميانجي دوسوتواني سازماني در رابطه ميان ابعادسيستمهاي ارزيابي عملكرد و عملكرد سازماني شركت‌هاي كوچك و متوسط تاييد شد.
شماره ركورد :
209125
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
تورج حسن زاده
استاد راهنما :
روزبه حبيبي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت