عنوان :
بررسي نقش فضاي آموزشي در توسعه آموزش هاي شهروند محور در نظام آموزشي ايران
نويسنده اصلي :
سرشارپور، نساء
محل تحصيل :
تهران شرق
رشته تحصيلي :
معماري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
شماره ركورد :
209823
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
افشين مهر
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت