عنوان :
بررسي نقش رهبري تحول گرا بر قصد تغيير شغلي با تاكيد بر تعديل گرهاي تفويض اختيار و رضايت شغلي
نويسنده اصلي :
الهه حسيني
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/6/26
چكيده :
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي نقش رهبري تحول گرا بر قصد تغيير شغلي با تاكيد بر تعديلگرهاي تفويض اختيار و رضايت شغلي شركت بيمه ايران گرگان در سال 1397 بوده است. روش پژوهش توصيفي-پيمايشي از نوع علي است. ابزار گردآوري اطلاعات از نوع پرسشنامه اي، و روش تحليل داده ها بر اساس شيوه مدلسازي معادلات ساختاري ليزرل است. جامعه آماري پژوهش شامل شامل پرسنل شعب شركت بيمه ايران شهر گرگان – استان گلستان بوده است كه 202 نفر تحت پوشش نمونه قرار گرفته اند.
شماره ركورد :
210042
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
هادي محمدزاده سلطان مرادي
استاد راهنما :
سيد محمود حسيني اميري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت