عنوان :
بررسي نقش تعديل گري گشودگي نسبت به تجربه در رابطه بين هوش مالي و تمايل به ريسك سرمايه گذاران (مورد مطالعه بازار بورس و اوراق بهادار استان گيلان)
نويسنده اصلي :
بخشي،اسماعيل
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/09/24
چكيده :
مبحث ريسك و ريسك پذيري در ادبيات مالي، جايگاه ويژه اي دارد و پژوهشهاي فراواني به بررسي عوامل مؤثر بر ريسك پذيري سرمايه گذاران پرداخته اند. اين پژوهش در صدد آن است كه تأثير هوش مالي بر ريسك پذيري سرمايه گذاران در بورس را بسنجد و نقش متغير گشودگي نسبت به تجربه ( از پنج عامل بزرگ شخصيت ) را در رابطه بين هوش مالي و ريسك پذيري بررسي كند. جامعه آماري اين پژوهش را سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار گيلان تشكيل مي دهند. براي اندازه گيري هوش مالي و ريسك پذيري افراد در جامعه مورد نظر، از پرسشنامه محقق ساخته اي با 40 سؤال استفاده شده است. تحليل هاي آماري بر اساس پرسشنامه هاي جمع آوري شده انجام شده است. نتايج پژوهش نشان ميدهد كه هوش مالي بر ريسك پذيري سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار گيلان تأثير مثبت و معنادار دارد. همچنين متغير گشودگي نسبت به تجربه در اين رابطه نقش تعديل گر دارند.
شماره ركورد :
210044
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدصادق حسن زاده
استاد راهنما :
ميرهادي مؤذن جمشيدي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت