عنوان :
بررسي نقش ميانجي اعتماد سازماني در تاثيرگذاري رهبري تحول آفرين درك شده بر تسهيم دانش (مورد مطالعه :شركت صنايع غذايي نادي لاهيجان)
نويسنده اصلي :
محمدي رودپشتي،زينت
محل تحصيل :
پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/10/25
چكيده :
تسهيم دانش بين كاركنان، مؤلفه اي كليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد پوياي كنوني و به ويژه در سازمان هاي با فناوري پيشرفته مي باشد. با توجه به اهميت فزآينده تسهيم دانش در كسب مزيت رقابتي، شناخت عوامل تأثيرگذار بر تسهيم دانش ضرورتي انكارناپذير بشمار مي‌رود؛ كه در اين تحقيق تاثير دو عامل رهبري تحول آفرين و اعتماد سازماني مورد بررسي قرارگرفته است. از اين رو، هدف اين پژوهش، بررسي نقش ميانجي گري اعتماد سازماني در تاثيرگذاري رهبري تحول آفرين بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان شركت صنايع غذايي نادي لاهيجان مي باشد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، كاربردي و برحسب روش، تحقيقي توصيفي از نوع همبستگي مي باشد كه با به كارگيري ابزار پرسشنامه و روش پيمايشي داده هاي مورد نياز جمع آوري شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه كاركنان شركت صنايع غذايي نادي لاهيجان (93 نفر) مي باشد كه با استفاده از روش سرشماري انجام گرفته است. داده هاي جمع آوري شده از طريق نرم افزارهاي SPSS 19 و Smart PLS 2 مورد بررسي قرار گرفت. يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه اعتماد سازماني در تاثيرگذاري رهبري تحول آفرين بر تمايل به تسهيم دانش كاركنان شركت صنايع غذايي نادي لاهيجان نقش ميانجي جزيي را دارد.
شماره ركورد :
210082
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
محمدصادق حسن زاده
استاد راهنما :
مهناز همتي نوعدوست گيلاني
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت