عنوان :
بررسي نقش عوامل فرهنگي بر نگرش هاي زيست محيطي (مطالعه موردي: شهر بابل)
نويسنده اصلي :
فاطمه عليزاده افروزي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز بابل
رشته تحصيلي :
جغرافيا
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1396/9/9
چكيده :
يكي از مسائل روز جهان مسأله حفظ محيط زيست است. فاجعه زيست محيطي نه تنها آرامش و امنيت را از زندگي انسان مي ربايد بلكه سلامتي و هستي را تهديد مي كند. پژوهش حاضر با هدف شناخت ميزان تأثير عوامل فرهنگي بر حفظ محيط زيست و نگرش زيست محيطي انجام گرفته است. بر اين اساس پژوهش بر مبناي هدف، كاربردي و از لحاظ روش تحقيق، توصيفي-تحليلي مي باشد. جامعه آماري شامل كليه شهروندان شهر بابل به تعداد 261733 بوده كه بر اساس فرمول كوكران، 385 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه ايي انتخاب شدند. در اين پژوهش براي جمع آوري اطلاعات از دو روش، ميداني (پرسشنامه اي) و كتابخانه اي استفاده شده است.
شماره ركورد :
210315
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
غلامرضا جانباز قبادي
استاد راهنما :
پري شكري فيروزجاه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت