عنوان :
بررسي نقش مؤلفه هاي شهر خلاق در ارتقا توسعه گردشگري (نمونه موردي: شهر آمل)
نويسنده اصلي :
فاطمه فلاح
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور بابل
رشته تحصيلي :
جغرافيا و برنامه ريزي شهري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/2/27
چكيده :
گردشگري خلاق در ابتدا به عنوان يك گردشگري دنج مطرح شد كه عبارت بود از نوعي گردشگري كه به گردشگران اين امكان را مي دهد تا پتانسيل خلاقانه خود را توسعه بخشند. با توسعه گردشگري خلاق، قلمرو و تنوع گردشگري تحت پوشش آن، گسترش مي يابد، به طوري كه اخيراً اين مفهوم به كليه فعاليت هاي خلاقانه دانش بنياني اطلاق مي گردد كه محصولات فرهنگي، مفاهيم خلاق و تجربيات ناملموس و معنادار توليد مي نمايد. از اواخر قرن بيستم، مفهوم خلاقيت به طرز فزاينده اي در مباحث مرتبط با توسعه ي گردشگري و بازسازي شهري مورد توجه قرار گرفته است. ظهور و فراگير شدن ايده ي شهر خلاق شاهدي بر اين ادعاست. رقابت شديد ميان شهرها به عنوان مقاصد گردشگري، شهرها را ناگزير به يافتن راهكارهايي جهت متمايز شدن از ساير شهرها و مقاصدگردشگري كرده است
شماره ركورد :
210399
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مهدي عباسزاده
استاد راهنما :
پري شكري
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت