عنوان :
بررسي نقش ميانجي تبادل رهبر – عضو ادراك شده در رابطه بين رهبري پدرانه و رفتار شهروند سازماني كاركنان ستاد شركت معادن زغالسنگ كرمان
نويسنده اصلي :
آقاملاِِئي ، محمد حسن
محل تحصيل :
پيام نور مركز كرمان
رشته تحصيلي :
مديريت، گرايش توسعه منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398/04/05
چكيده :
اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ي بين رهبري پدرسالار با رفتار شهروند سازماني از طريق متغير ميانجي تبادل رهبر-عضو ادراك شده در شركت ذغال¬سنگ كرمان انجام شده است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل كليه كاركنان شركت ذغال¬سنگبود كه تعداد كل آنها 200 نفر مي باشد و براساس فرمول كوكران، تعداد 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است. در اين تحقيق روش نمونه گيري تصادفي بود.براي جمع آوري داده ها از سه پرسشنامه رهبري پدرسالار چان (2013) ورفتار شهروند سازماني اورگان و مانوكسي (2005) و تبادل رهبر عضو درك شده اوراستروح و ديگران (2012) استفاده شد. روايي پرسشنامه رهبري پدرسالار 95/0، روايي پرسشنامه رفتار شهروند سازماني 96/0 و روايي پرسشنامه تبادل رهبر عضو ادراك شده برابر با 95/0 مي باشد. پايايي رهبري پدرسالار 80/0، پايايي پرسشنامه تبادل رهبر-عضو ادراك شده 82/0 و پايايي پرسشنامه رفتار شهروند سازماني 85/0 مي باشد.براي تجزيه و تحليل داده ها و بررسي فرضيه ها از ضريب همبستگي و معادلات ساختاري استفاده شد.يافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بين رهبري پدرسالار و رفتار شهروند سازماني از طريق متغير ميانجي تبادل رهبر عضو ادراك شده در كاركنان ذغال¬سنگ كرمان رابطه معني دار وجود دارد.با توجه به تاثير مثبت رهبري پدرسالار بر رفتارشهروند سازماني، پيشنهاد مي شوندرهبران زمان بيشتري بين زندگي كاري پيروان خود صرف كنند و تلاش كنند تا تعادل بين زندگي كاري و شخصي افراد به وجود آيد و از اين طريق، به رابطه اي نزديك تر با كاركنان دست يابند.
شماره ركورد :
210475
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
ايمان حكيمي
استاد راهنما :
حميد تابلي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت