عنوان :
بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و گرايش به مصرف سيگار در بين نوجوانان پسر شهرستان اسلام آباد غرب درسال 98
نويسنده اصلي :
پروانه جليليان
محل تحصيل :
پيام نور همدان
رشته تحصيلي :
جامعه شناسي
مقطع تحصيلي :
ارشد
تاريخ دفاع :
1398
شماره ركورد :
210500
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
دكتر سعيد گودرزي
استاد راهنما :
دكتر صفايي
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت