عنوان :
بررسي نقش سازمانهاي بين المللي و منطقهاي در بحران سوريه
نويسنده اصلي :
احمدي،سيد ايمان
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور قوچان
رشته تحصيلي :
علوم سياسي-علوم سياسي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
97/7/19
چكيده :
نزديك هفت سال است كه از آغاز بحران در سوريه مي گذرد بحراني كه كماكان تداوم دارد و دامنه آن در حال گسترش روز افزون به كشورهاي همسايه است و اين در صورتي است كه تلاشهاي جامعه جهاني و برخي از سازمان هاي بين المللي براي حل و فصل و پايان دادن به آن تاكنون به جايي نرسيده است. شفافيت و به نتيجه رسيدن تحولات موجود در سوريه تنها به توافقات مربوط به خود كشور نيست بلكه به تصميمات و سياست هاي منطقه اي و بين المللي مربوط است. مدل نظري اين پژوهش نوواقع گرايي است و در راستاي اين مدل و ادعاي پژوهش، اطلاعات و داده ها در اين پژوهش به روش كيفي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و اينترنتي جمع آوري و منابع فوق به شيوه توصيفي تحليلي، بررسي و تحليل خواهد شد. درحقوق بين الملل دولتها به منظورتعامل با – سايردولت ها سعي درحل اختلافات في مابين خود داشتند، كه درراستاي اين هدف سازمان هاي بين المللي ومنطقه اي متعددي بوجودآمده است، تحولات اخير سوريه آزموني بوده براي محك منشور اين سازمان ها درخصوص نحوه حل وفصل اختلافات دربين كشورهاي عضو. سوال اصلي كه در اين پژوهش مطرح است، اين مي باشد كه سازمان هاي بين المللي و منطقه اي چه نقشي در حل و فصل مناقشات سوريه داشته اند؟ فرضيه اي كه مطرح شده بيان مي كند كه سازمان هاي بين المللي و منطقه اي در راستاي منافع قدرتهاي بزرگ يا همسو با آنها اقدام كرده اند و تداوم ابهام و عدم شفافيت در تحولات سياسي سوريه به دليل نفوذ قدرت هاي جهاني در سازمان ها در يك طرف و قدرت هاي منطقه اي در طرف ديگر است. كليد
شماره ركورد :
211042
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
مقدس,اعظم
استاد راهنما :
لعل عليزاده,محمد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت