عنوان :
بررسي نقش خانواده در پيشرفت تحصيلي دير آموزان.
نويسنده اصلي :
سحر شعبان پور احمد سرايي
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور مركز رامسر.
رشته تحصيلي :
علوم تربيتي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي
شماره ركورد :
211484
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد راهنما :
سلمان قديمي عروس محله
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت