عنوان :
بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي استان همدان
نويسنده اصلي :
شفق ، رضا
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرج
رشته تحصيلي :
علوم اقتصادي - نظري
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/10/26
چكيده :
اين پژوهش با هدف بررسي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي شهر همدان در سال 1397 انجام شده است. همچنين اين پژوهش به دنبال شناسايي وضعيت سرمايه اجتماعي در همدان از سه بعد رابطه اي، شناختي و ساختاري بوده تا به واسطه آن ميزان توسعه اقتصادي در همدان را بررسي نمايد. روش اين پژوهش از نظر كاربردي از نوع توصيفي همبستگي بوده است. جامعه آماري در تحقيق حاضر كليه شهروندان شهر همدان در سال 1397 بودند كه از با استفاده از روش نمونه گيري تاباچينگ و فيدل تعداد 105 نفر از شهروندان همداني انتخاب شدند. براي سنجش سرمايه اجتماعي از پرسشنامه 31 گويه اي ناهابيت و گوشال (1998) و براي سنجش توسعه اقتصادي از پرسشنامه 14 گويه اي محقق ساخته توسعه اقتصادي استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان داد بين ابعاد سرمايه اجتماعي (ابعاد رابطه اي، شناختي و ساختاري) با توسعه اقتصادي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. (P<0.05).
شماره ركورد :
211837
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
هاشم نيا ، شهرام
استاد راهنما :
ياوري ، غلامرضا
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت