عنوان :
بررسي نقش گرايش كارآفرينانه بر ارتقاي عملكرد سازمان با توجه به نقش واسطه اي سرمايه فكري سازمان
نويسنده اصلي :
فضلي ، فهيمه
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور كرج
رشته تحصيلي :
مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1398/3/1
چكيده :
كارآفريني به عنوان يك پديده نوين در اقتصاد، در يك گستره وسيع و در تعاملي چند سويه با بازارگرايي، نقشي تعيين كننده در بهبود و ارتقاي عملكرد سازمان ها ايفاء مي كند. امروزه گرايش به كارآفريني، يكي از استراتژي هاي جديد در سازمان ها محسوب مي شود. ضرورت وجود استراتژي گرايش به كارآفريني نيز از سه نيازاساسي يعني افزايش رقباي جديد، حس بي اعتمادي به شيوه هاي مديريت سنتي و خروج بهترين نيروهاي كاري و اقدام آن ها به كارآفريني مستقل نشأت گرفته است كه ميتواند، سطح عملكرد سازمان را بهبود بخشد .هدف اين تحقيق بررسي تاثير گرايش كارافرينانه بر عملكرد سازمان با توجه به نقش واسطه اي سرمايه فكري است. تحقيق حاضر به لحاظ هدف كاربردي و از نوع توصيفي پيمايشي است. ازنظر جمع آوري داده ها نيز ميداني تلقي مي شود. ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنامه مي باشد كه شامل 26 سوال براي سنجش كل متغيرهاي تحقيق است. روايي پرسشنامه توسط نظر اساتيد و كارشناسان و تحليل عاملي تاييدي و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ و پايايي اشتراكي و تركيبي بررسي و تائيد شد. جامعه آماري تحقيق حاضر كاركنان معاونت فروش شركت ايران خودرو به تعداد 220 مي باشد. با استفاده از فرمول كوكران تعداد 186 نفر به عنوان نمونه نهايي تحقيق مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضيه ها از روش مدل سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. همچنين نتايج تحقيق با استفاده از نرم افزار SPSS وsmatrpls مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد كه گرايش كارافرينانه بر عملكرد سازمان و سرمايه فكري سازمان تاثير دارد. همچنين سرمايه فكري نيز بر عملكرد سازمان تاثير داشته است. نقش ميانجي سرمايه فكري نيز با توجه به تاثير روابط، مورد تاييد قرار گرفت.
شماره ركورد :
211901
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
خادمي ، علي اكبر
استاد راهنما :
رحيميان ، اشرف
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت