عنوان :
بررسي نقش عدم قطعيت در ورودي هاي شبيه ساز بر نتايج آن با استفاده از نرم افزار اكليپس
نويسنده اصلي :
سليمي، محمد مهدي Salimi Mohammad Mehdi
كليدواژه فارسي :
ط +102 ص.، تصوير، نمودار، 10 كتابنامه
چكيده :
در دنياي بروز صنعت نفت نياز به بحث هاي ازدياد برداشت حرف هاي زيادي را براي گفتن دارد. عمليات هاي ازدياد برداشت امروزه در اكثر چاه هاي نفتي به دلايل مختلف در حال انجام هستند. در اين بحث ما به بررسي انواع روش هاي ازدياد برداشت و توضيخ مختصر هر كدام از روش ها مي پردازيم. بحث اصلي ما بر روي تغييرات خواص سنگ و سيال مخزن و اثرات آن ها بر ضريب بازيافت نهايي مخزن مي باشد كه به طور مفصل شرح داده شده است. در اين تحقيق سعي شده است دو روش تحليل كمي و كيفي مورد بررسي قرار گيرد كه هم از نقطه نظر كيفي و هم از لحاظ تغييرات عددي پارامتر ها مورد بررسي قرار گيرند . در اين تحقيق با بررسي داده هاي موجود و نتايج حاصل از پردازش داده ها بوسيله ي شبيه ساز اكليپس سعي شده است تا يك مخزن واقعي را مدل كرده و تغييرات خواص سنگ و سيال را بر روي ضريب بازيافت نهايي بررسي كنيم . در آخر با جمع آوري تمامي داده ها و مقايسه در كنار هم به يك نتيجه ي كلي در رابطه با اثرات تغيير تراوايي و گرانروي سيال بر ضريب بازيافت نهايي مخزن برسيم
شماره ركورد :
212480
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
رفيعي ،يوسف Rafiei Yousef
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كاظمي، عليرضا Kazemi Alireza
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت