عنوان :
بررسي نقش كانال هاي پتاسيمي و كلسيمي در اثر شل كنندگي انغوزه بر حلقه هاي منقبض شده آئورت رت
نويسنده اصلي :
انتظاري زارچ،سميه
محل تحصيل :
دانشكده داروسازي
رشته تحصيلي :
داروسازي
شماره ركورد :
212975
دانشگاه :
دانشگاه علوم پزشکي يزد
استاد مشاور :
محمدابراهيم،رضواني
استاد راهنما :
رنجبرجمال آبادي،علي محمد-منصور اسمعيلي دهج
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت