عنوان :
L2 Pragmatic Development Among Iranian Intermediate EFL Learners Speech Act of Criticizing in Focus: A Mixed-Methods Study
نويسنده اصلي :
Zaferanieh, Elaheh
مقطع تحصيلي :
Ph. D Thesis
كليدواژه فارسي :
منظورشناسي زبان دوم , روش تدريس با رويكرد اجتماعي-فرهنگي , روش اگاهي انگيزي , روش تقويت داده هاي ورودي , ازمون تكميل گفتمان , ازمون ايفاي نقش
شماره ركورد :
214384
دانشگاه :
دانشگاه اصفهان
استاد مشاور :
Abbas Eslami Rasekh
استاد راهنما :
Mansoor Tavakoli
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت