عنوان :
بررسي نقش ميانجي ادراك از مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت سازماني در تأثير رهبري تحول آفرين درك شده بر تعهد سازماني
نويسنده اصلي :
آقاجاني فتيده ، طاهره
محل تحصيل :
دانشگاه پيام نور رشت
رشته تحصيلي :
مديريت دولتي - توسعه منابع انساني
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع :
1397/10/25
چكيده :
تعهد سازماني يكي از عوامل پيشگويي كننده رفتار سازماني مي باشد كه منجر به عملكرد سطح بالا در سازمان مي گردد. رهبري تحول آفرين به عنوان يكي از رويكردهاي رهبري، نقش مهمي در ايجاد تعهد سازماني كاركنان دارد كه در سايه ساير متغيرهاي دورن سازماني از قبيل مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت سازماني معنا پيدا مي كند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي نقش ميانجي ادراك از مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت سازماني در تأثير رهبري تحول آفرين درك شده بر تعهد سازماني مي باشد. پژوهش از حيث هدف كاربردي و از نوع توصيفي – پيمايشي مي باشد. جامعه آماري پژوهش كليه كاركنان شاغل در 16 شعبه موجود اداره بهزيستي شهر تهران هستند كه تعدادشان 691 نفر بوده و با استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي، حجم نمونه، 278 نفر بر آورد گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده است. پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ بالاتر از 7/0 بوده و روايي پرسشنامه نيز به روش روايي همگرا و روايي واگرا مورد تأييد قرار گرفت. به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار هايSPSS در بخش آمار توصيفي و نرم افزار Smart PLS3.0 به منظور بررسي رابطه علي و معلولي متغيرها و آزمون فرضيات استفاده شد. نتايج نشان داد كه ادراك از مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت سازماني نقش ميانجي را در تأثير رهبري تحول آفرين درك شده بر تعهد سازماني دارد. بدين معنا كه با ارتقاي ميزان ادراك از مسئوليت پذيري اجتماعي و هويت سازماني كاركنان، تاثير رهبري تحول آفرين درك شده بر تعهد سازماني كاركنان مي شود.
شماره ركورد :
215303
دانشگاه :
دانشگاه پيام نور
استاد مشاور :
حسن زاده ، محمد صادق
استاد راهنما :
حبيبي ، روزبه
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت